Oznámenie o zvolaní zasadnutia OZ - 27.10.2016 PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 21 Október 2016 10:06

V zmysle § 12 zákona č.369/1990  Zbierky  o obecnom  zariadení  v znení  neskorších zmien  a doplnkov zvolávam zasadnutie  obecného zastupiteľstva obce Plevník-Drienové, ktoré  sa  uskutoční

dňa 27.októbra 2016  (štvrtok) o 18,00 hodine

v zasadacej  miestnosti  obecného  úradu  s nasledovným  programom :

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Správa o činnosti obecného úradu
 5. Návrh na schválenie výnimky z najnižšieho počtu žiakov v ZŠ Plevník-Drienové na školský rok  2016/2017
 6. Návrh na schválenie urbanistickej štúdie IBV Podhorie – Strihovské
 7. Návrh na schválenie predaja obecného majetku – parcela KN-C 400/4 o výmere 526 m2, KN-C 400/5 o výmere 120 m2, KN-C 400/6 o výmere 67 m2, KN-C 400/7 o výmere 27 m2, KN-C 401/3 o výmere 1013 m2 a KN-C 1528/13 o výmere 199 m2 a celkovej výmere 1952 m2 spôsobom hodným osobitného zreteľa v prospech p.Štefana Butka a manželky Emílie, Plevník-Drienové č.227
 8. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o NFP z envirofondu na akciu : „Obecné kompostovisko s ročnou kapacitou do 10 t“
 9. Ponuka na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s.
 10. Návrh na zmenu rozpočtu obce za rok 2016 – rozpočtové opatrenia
 11. Rôzne - žiadosti občanov
 12. Diskusia
 13. Záver

Miroslav Kremeň, starosta obce

 
Urbanistická štúdia IBV Strihovské - návrh PDF Tlačiť E-mail
Streda, 12 Október 2016 06:35

Návrh urbanistickej štúdie IBV Strihovské si môžete pozrieť TU.

 
Oznámenie o zatvorení predajne COOP Jednota PDF Tlačiť E-mail
Streda, 05 Október 2016 09:08

Oznamujeme Vám, že z prevádzkovo – technických dôvodov bude predajňa Potraviny MIX č. 04 – 582 Plevník-Drienové  zatvorená v termíne od nedele 9.októbra  do 15.novembra 2016. V predajni bude v uvedenom termíne vykonaná celková rekonštrukcia a modernizácia priestorov a zariadenia. Predpokladaný termín otvorenia predajne je stanovený na 16. novembra 2016.

Náhradný predaj bude zabezpečený v predajniach  COOP Jednota v Považskej Teplej a v meste Považská Bystrica a v našej obci bude zabezpečený predaj potravín v predajni "Môj obchod" u pána Uríka, kde budú mať predĺžené otváracie hodiny a otvorené bude každý deň okrem nedele.

 
Termíny zberu a odvozu separovaného odpadu na 2.polrok 2016 PDF Tlačiť E-mail
Streda, 13 Júl 2016 10:43

Zber zložiek separovaného odpadu (plastov, papiera a textilu) bude v našej obci prebiehať v 2.polroku 2016 v nasledovných termínoch :

28. 07. 2016 (štvrtok)

25. 08. 2016 (štvrtok)

22. 09. 2016 (štvrtok)

20. 10. 2016 (štvrtok)

16. 11. 2016 (streda)

15. 12. 2016 (štvrtok)

 

Meniny má

Dnes: Dobromila
Zajtra: Klára

Počasie

Kto je prítomný

Máme online 18 hostí