Oznámenie o zvolaní zasadnutia OZ - 26.6.2017 PDF Tlačiť E-mail
Štvrtok, 22 Jún 2017 13:07

V zmysle § 12 zákona č.369/1990 Zbierky o obecnom  zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Plevník-Drienové, ktoré sa uskutoční dňa 26.júna 2017 (pondelok) o 18,00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu s nasledovným programom :

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Správa o činnosti obecného úradu
 5. Návrh na schválenie záverečného účtu obce za rok 2016
 6. Návrh na čerpanie rezervného fondu obce v roku 2017
 7. Návrh na zmenu rozpočtu obce za rok 2017 – rozpočtové opatrenia
 8. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na predaja majetku obce – „pozemky za Váhom“
 9. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom majetku obce – „Čarovná záhrada“
 10. Návrh na vstup obce do združenia „Združenie obcí Strážovské vrchy“
 11. Návrh na podanie žiadosti o NFP na projekt „Predchádzanie BRO formou domáceho kompostovania“
 12. Návrh na úpravu zásad odmeňovania zástupcu starostu obce, poslancov OZ, predsedov a členov komisii a zapisovateľky OZ
 13. Návrh na schválenie zmeny vo funkcii veliteľa a preventivára DHZ
 14. Návrh na schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2.polrok 2017
 15. Správa hlavného kontrolóra obce o výsledku vykonaných kontrol
 16. Rôzne (žiadosti občanov, pripravované projekty a realizácie)
 17. Diskusia
 18. Záver

Miroslav Kremeň, starosta obce

 
Plevnický DYCHFEST - pozvánka, 25.6.2017 PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 16 Jún 2017 08:51

 
Obchodná verejná súťaž - prenájom nehnuteľnosti č.119 (Čarovná záhrada) PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 09 Jún 2017 14:50

Obec Plevník-Drienové na základe uznesenia OZ č. 25/2017 z 29.5.2017 a v zmysle § 9a odstavec 1a, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu za účelom uzatvorenia nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku obce : časti nehnuteľnosti budovy č.p.119 (Čarovná záhrada) nachádzajúcej sa na pozemku parc.KNC č.83/1 a záhrady na pozemku KNC 84/1, ktoré sú vo vlastníctve obce.

A. Predmet obchodnej verejnej súťaže:

Predmetom obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov a záhrady nasledovne:

A1. Nebytové priestory

-  miestnosti č.3,4,5,6,7                             95,7 m2

-  sociálne priestory (chodba+wc)               9,9 m2

Spolu :                                                     105,6 m2

A2. Vonkajšia záhrada

-  pozemok KNC č.84/1                              852 m2

Čítať celý článok...
 
Obchodná verejná súťaž - predaj pozemkov za Váhom PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 05 Jún 2017 10:47

Obec Plevník-Drienové na základe uznesenia OZ č. 23/2017 z 29.5.2017 a v zmysle § 9a odstavec 1a, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje obchodnú verejnú súťaž na predaj a prenájom pozemkov bývalého areálu betonárky (pozemky za Váhom) pre hospodárske využite:

Jedná sa o nasledovné parcely:

- k.ú.  Plevník-Drienové, parc. C-KN č. 1711/1 o výmere 12 847 m2, zastavané plochy a nádvoria

- k.ú.  Plevník-Drienové, parc. C-KN č. 1711/8 o výmere 6 969 m2, zastavané plochy a nádvoria

- k.ú.  Plevník-Drienové, parc. C-KN č. 1711/9 o výmere 3 406 m2, zastavané plochy a nádvoria

Podmienky obchodnej verejnej súťaže:

Čítať celý článok...
 

Meniny má

Dnes: Ján
Zajtra: Tadeáš

Počasie - Považská Bystrica

Kto je prítomný

Máme online 19 hostí