Dnes: Eliška Zajtra: Brigita

kalendar  KALENDÁR PODUJATÍ

Profil verejného obstarávateľa

 
Identifikačné údaje:
 
Názov organizácie: Obec Plevník-Drienové
Sídlo: 01826 obecný úrad v Plevníku-Drienovom č.255
IČO: 00317608
DIČ: 2020684721
Štatutárny zástupca: Miroslav Kremeň, starosta obce
Webové sídlo: www.plevnik-drienove.sk
 
Profil: 
Obec Plevní-Drienové je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b)  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
 
Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočnenie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.
 
Verejné obstarávanie podľa schváleného harmonogramu verejného obstarávania na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených požiadaviek zabezpečujú odborne spôsobilé osoby na verejné obstarávanie v spolupráci s jednotlivými zamestnancami podľa vnútornej Smernice upravujúcej postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác.
 
Verejný obstarávateľ zabezpečuje zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác aj s využitím elektronickej aukcie.Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania a vo svojom „ Profile verejného obstarávateľa“.