Dnes: Viola Zajtra: Gertrúda

Oznámenie o začatí prerokovania návrhu Zmeny a doplnky č.2 územného plánu obce (ÚPN-O) Plevník-Drienové

Uverejnené: 24. marec 2022

Obec Plevník-Drienové,ako orgán územného plánovania a ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie obce zabezpečuje spracovanie návrhu Zmeny a doplnku č.2 územného plánu obce (ÚPN – O) Plevník-Drienové. V zmysle zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 22 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov Vám oznamuje, že dňom 24. marca 2022 začína jeho prerokovanie. 

Návrh ZaD č.2 ÚPN-O Plevník-Drienové - textová časť

Návrh ZaD č.2 ÚPN-O Plevník-Drienové - 01 širšie vzťahy

Návrh ZaD č.2 ÚPN-O Plevník-Drienové - 02 urbanizmus

Návrh ZaD č.2 ÚPN-O Plevník-Drienové - 03 technická infraštruktúra

Návrh ZaD č.2 ÚPN-O Plevník-Drienové - 04 pôda

Návrh ZaD č.2 ÚPN-O Plevník-Drienové - 05 ochrana prírody