Zberný dvor a odpadové hospodárstvo v obci

Uverejnené: 03. jún 2020

Oznamujeme Vám, že od 1.6.2020 je v našej obci v prevádzke ZBERNÝ DVOR. Zberný dvor je otvorený každú stredu od 13,00 do 17,00 hod. a každú sobotu od 8,00 do 12,00 hod. prípadne po telefonickej dohode. Na zberný dvor je možno bezplatne odovzdávať len nasledovný vytriedený odpad:

  • šatstvo, ktoré musí byť čisté a suché šatstvo. jedná sa o všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľnú bielizeň a tiež doplnky k oblečeniu (čiapky, šále a pod. ).
  • jedlé oleje a tuky z domácnosti
  • objemový odpad ako sú nábytky, okná dvere a pod.
  • biologicky rozložiteľný odpad , ktorý neviete spracovať v domácom kompostéri alebo kompostovisku (napr.konáre).
  • a drobný stavebný odpad z bežných udržiavacích prác (zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.) v množstve 500 kg/osoba/rok zdarma. V prípade väčšieho množstva je poplatok za odovzdaný stavebný odpad 0,065 €/kg odpadu.

Areál zberného dvora je umiestnený v blízkosti cesty III/1960 vedúcej do miestnej časti Dolina (pod pálenicou). Zberný dvor je zriadený na účely legálneho uloženia niektorých vytriedených zložiek komunálneho odpadu. Zberný dvor  je určený výlučne pre fyzické osoby, ktoré majú trvalý pobyt na území obcí Plevník-Drienové, Záskalie, Kostolec a Vrchteplá. Pri odovzdaní odpadu na zberný dvore je každý kto odpad odovzdáva preukázať sa dokladom totožnosti (občiansky preukaz). Zberný dvor nie je určený na preberanie odpadu z podnikateľskej činnosti ! Na zberný dvor je možné odovzdať len odpad, ktorý je špecifikovaný v rozhodnutí na prevádzkovanie zberného dvora.

Ostatné druhy odpadov, ktoré nie je možné odovzdať na zberný dvor patria do smetných nádob na zmesový komunálny odpad, alebo do vriec separovaného mesačného zberu alebo pristavených kontajnerov na konkrétny druh odpadu. Buďte preto zodpovední a trieďte odpad – má to zmysel pre,  nás ako i pre životné prostredie.

Podrobné informácie o odpadovom hospodárstve v našej obci sa dozviete TU.