Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov pod vedením SSD

Uverejnené: 29. máj 2020

Spoločnosť MVM, s.r.o. Žilina, poverená spoločnosťou SSE-D vyzýva všetkých vlastníkov, správcov a nájomcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádza elektrické vedenie na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky vedenia a to v rozsahu §43 Zákona o energetike a to do 30 dní od zverejnenia tejto výzvy. Pri kontrole vedenia 22 kV bolo zistené, že porasty v ochrannom pásme a pod horeuvedeným vedením dosiahli nebezpečnú výšku a ohrozujú jeho spoľahlivú, plynulú a bezpečnú prevádzku a tiež je ohrozená bezpečnosť osôb a majetku nachádzajúcich sa v ich ochrannom pásme. Ak v stanovenej lehote nedôjde k odstráneniu a okliesneniu nebezpečných porastov, spoločnosť MVM, s.r.o. Žilina, ako poverená osoba vstúpi na tieto pozemky za účelom vykonania týchto činností a to v termíne 09/2020 -12/2020.

Celú výzvu si môžete prečítať TU.