Oznamujeme Vám, že od 1.6.2020 je v našej obci v prevádzke ZBERNÝ DVOR. Zberný dvor je otvorený každú stredu od 13,00 do 17,00 hod. a každú sobotu od 8,00 do 12,00 hod. prípadne po telefonickej dohode. Na zberný dvor je možno bezplatne odovzdávať len nasledovný vytriedený odpad:

  • šatstvo, ktoré musí byť čisté a suché šatstvo. jedná sa o všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľnú bielizeň a tiež doplnky k oblečeniu (čiapky, šále a pod. ).
  • jedlé oleje a tuky z domácnosti
  • objemový odpad ako sú nábytky, okná dvere a pod.
  • biologicky rozložiteľný odpad , ktorý neviete spracovať v domácom kompostéri alebo kompostovisku (napr.konáre).
  • a drobný stavebný odpad z bežných udržiavacích prác (zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.) v množstve 500 kg/osoba/rok zdarma. V prípade väčšieho množstva je poplatok za odovzdaný stavebný odpad 0,065 €/kg odpadu.

Areál zberného dvora je umiestnený v blízkosti cesty III/1960 vedúcej do miestnej časti Dolina (pod pálenicou). Zberný dvor je zriadený na účely legálneho uloženia niektorých vytriedených zložiek komunálneho odpadu. Zberný dvor  je určený výlučne pre fyzické osoby, ktoré majú trvalý pobyt na území obcí Plevník-Drienové, Záskalie, Kostolec a Vrchteplá. Pri odovzdaní odpadu na zberný dvore je každý kto odpad odovzdáva preukázať sa dokladom totožnosti (občiansky preukaz). Zberný dvor nie je určený na preberanie odpadu z podnikateľskej činnosti ! Na zberný dvor je možné odovzdať len odpad, ktorý je špecifikovaný v rozhodnutí na prevádzkovanie zberného dvora.

Ostatné druhy odpadov, ktoré nie je možné odovzdať na zberný dvor patria do smetných nádob na zmesový komunálny odpad, alebo do vriec separovaného mesačného zberu alebo pristavených kontajnerov na konkrétny druh odpadu. Buďte preto zodpovední a trieďte odpad – má to zmysel pre,  nás ako i pre životné prostredie.

Podrobné informácie o odpadovom hospodárstve v našej obci sa dozviete TU.

Spoločnosť MVM, s.r.o. Žilina, poverená spoločnosťou SSE-D vyzýva všetkých vlastníkov, správcov a nájomcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádza elektrické vedenie na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky vedenia a to v rozsahu §43 Zákona o energetike a to do 30 dní od zverejnenia tejto výzvy. Pri kontrole vedenia 22 kV bolo zistené, že porasty v ochrannom pásme a pod horeuvedeným vedením dosiahli nebezpečnú výšku a ohrozujú jeho spoľahlivú, plynulú a bezpečnú prevádzku a tiež je ohrozená bezpečnosť osôb a majetku nachádzajúcich sa v ich ochrannom pásme. Ak v stanovenej lehote nedôjde k odstráneniu a okliesneniu nebezpečných porastov, spoločnosť MVM, s.r.o. Žilina, ako poverená osoba vstúpi na tieto pozemky za účelom vykonania týchto činností a to v termíne 09/2020 -12/2020.

Celú výzvu si môžete prečítať TU.

Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor upozorňuje na dôsledné dodržiavanie zákona č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, ktorý v §3 ukladá vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Aby sa zabránilo tomuto nežiaducemu stavu žiadame vlastníkov, nájomcov a užívateľov poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov, aby tieto pozemky najmenej 2x do roka kosili v čase pred kvitnutím.

 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR o hromadných podujatiach platný od 20.5.2020 si môžete prečítať TU.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR o otvorení niektorých prevádzok od 20.5.2020 si môžete prečítať TU.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR o nosení rúšok od 20.5.2020 si môžete prečítať TU.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR o otvorení niektorých prevádzok od 6.5.2020 si môžete prečítať TU.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR o otvorení niektorých prevádzok od 22.4.2020 si môžete prečítať TU.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR o otvorení niektorých prevádzok od 30.3.2020 si môžete prečítať TU.

Čo robiť ak máte podozrenie alebo ste chorý na COVID-19 si môžete pozrieť TU.

Čo robiť keď ste doma - 10 odporúčaní pri podozrení na COVID-19  si môžete pozrieť TU.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR o zákaze a obmedzení niektorých prevádzok si môžete prečítať TU.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia (karanténa) si môžete prečítať TU.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR ohľadom zákazu niektorých prevádzok si môžete prečítať TU.

Usmernenie č.7 hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 si môžete prečítať TU.

Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe si môžete prečítať TU.

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 si môžete prečítať TU.

Verejnú vyhlášku o zákaze organizovania verejných podujatí si môžete pozrieť TU.

Informáciu o bezpečnostných opatrenia na ÚPSVaR v Považskej Bystrici si môžete pozrieť TU.

Odpovede na najčastejšie otázky súvisiace s ochorením COVID-19 si môžete prečítať kliknutím na nasledovný odkaz : http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4021:uvz-sr-odpovede-na-najastejie-otazky-suvisiace-s-novym-koronavirusom-2019-ncov&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

Ako žiadať Sociálnu poisťovňu o dávku ošetrovné pre koronovírus? Postup pre telefonický a mailový kontakt si môžete pozrieť kliknutím na nasledovný odkaz : https://www.socpoist.sk/aktuality-ako-ziadat-socialnu-poistovnu-o-davku-osetrovne-pre-koronovirus--postup-pre-telefonicky-a-mailovy-kontakt/48411s68354c 

Všetky potrebné informácie k téme COVID-19 nájdete tu:
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153

Informácie ku COVID-19 (koronavírus) môžete získať na oddelení epidemiológie RÚVZ Považská Bystrica tel. čísle: 042/4450233 a 0911727930 alebo na e-mail adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. v čase Pondelok - Piatok: 8.00-14.00 hod.