Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Považskej Bystrici  v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Považská Bystrica a Púchov

od 15.6.2018, 08:00 hod.  do odvolania

 

separovany zberV našej obci bude prebiehať mesačný vrecový zber a odvoz zložiek separovaného odpadu v nasledovných termínoch : 21.05.2018 (pondelok), 07.06.2018 (štvrtok), 12.07.2018 (štvrtok), 13.08.2018 (pondelok), 17.09.2018 (pondelok), 11.10.2018 (štvrtok), 15.11.2018 (štvrtok), 03.12. 2018 (pondelok). 

pesVážení občania, v utorok 1.5.2018 od 8,30 hod pri cintoríne a od 11,00 hod na Doline sa uskutoční povinná vakcinácia psov proti besnote. Cena vakcinácie za jedného psa je 7 € a bude ju ako každoročne prevádzať MVDr.Jaroslav Žufa.