Obecné zastupiteľstvo

Starosta, zástupca starostu, členovia Obecnej rady, zoznam poslancov a personálne obsadenie komisií pri Obecnom zastupiteľstve.
 
Starosta obce Kremeň Miroslav
   
Zástupca starostu Jana Muráňová
   
Obecná rada Jana Muráňová
  Bc.Miroslav Smädiš
  Ľubomíra Čičutová
   
Poslanci Obecného zastupiteľstva Félix Adamec
  Ľubomíra Čičutová
  JUDr. Alica Harišová
  PhDr. Mária Jandová, PhD.
  Soňa Jantošová
  Ján Kuchár
  Milan Kušnier
  Jana Muráňová
  Bc.Miroslav Smädiš
 
 
Pri Obecnom zastupiteľstve pracujú komisie v zložení:
 
Komisia pre financie, obecný majetok, rozvoj a podnikanie:
predseda:         JUDr.Alica Harišová
členovia:           PhDr.Mária Jandová, PhD., Ing.Milena Kremeňová, Jaroslav Urík
 
Komisia pre výstavbu, dopravu, územné plánovanie a bytovú politiku:
predseda:         Félix Adamec
členovia:           Milan Kušnier, Ing.arch.Róbert Šaradín, Ing.Pribina Janda, Alena Francová,
 
Komisia pre ochranu životného prostredia, verejný poriadok a pôdohospodárstvo:
predseda:         Miroslav Smädiš, Bc.
členovia:           Félix Adamec, Ján Kuchár, Pavol Bednár, Ing.Jana Delinová,
 
Komisia pre sociálno-zdravotnú starostlivosť:
predseda:         Soňa Jantošová
členovia:           PhDr.Mária Jandová, PhD., Jana Karcolová, František Bačík, Viera Michálková
 
Komisia pre školstvo, kultúru a šport:
predseda:         Jana Muráňová
členovia:           Ľubomíra Čičutová,  PaedDr. Dagmar Smataníková, Marián Turčáni, Bc. Miroslav Drblík, Bc.Vladimír Smatana
 
Komisia pre ochranu verejného záujmu:
predseda:         Ľubomíra Čičutová
členovia:           JUDr. Alica Harišová, Milan Kušnier,