V zmysle § 12 zákona č.369/1990 Zbierky o obecnom  zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Plevník-Drienové, ktoré sa uskutoční dňa  12.decembra 2019 (štvrtok) o 18,00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu s nasledovným programom :

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie, volebnej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Správa o činnosti obecného úradu
 5. Návrh na schválenie VZN č.2/2019 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ
 6. Návrh na schválenie VZN č.3/2019 o miestnych daniach na území obce Plevník-Drienové
 7. Návrh na schválenie VZN č.4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Plevník-Drienové
 8. Návrh na schválenie rozpočtu obce na roky 2020-2022
 9. Návrh na zmenu rozpočtu obce za rok 2019 – rozpočtové opatrenia
 10. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku obce
 11. Správa hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách
 12. Návrh na schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.polrok 2020
 13. Rôzne (žiadosti občanov, pripravované projekty a realizácie)
 14. Diskusia
 15. Záver

Miroslav Kremeň, starosta obce

Obec Plevník-Drienové v súlade s ustanovením § 9 ods.2 zákona č.369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje návrh Rozpočtu obce na roky 2020-2022. Návrh rozpočtu si môžete pozrieť TU.

Obec Plevník-Drienové v súlade s ustanovením § 6 ods.3 zákona č.369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Plevnik-Drienove. Návrh VZN č.4/2019 si môžete pozrieť TU.

Obec Plevník-Drienové v súlade s ustanovením § 6 ods.3 zákona č.369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.3/2019 o miestnych daniach na území obce Plevník-Drienové. Návrh VZN č.3/2019 si môžete pozrieť TU.